nlende

Barcodes

de verbindende schakel

Al meer dan 60 jaar maken barcodes het mogelijk om automatisch
elk aspect van onze hedendaagse logistiek en dienstverlening
te registreren in de computer. Ontdek hier de praktische aspecten
die u op weg helpen naar het gebruik ervan binnen uw organisatie.

Algemene Voorwaarden

, betreffende te leveren diensten,
de verkoop en het gebruik van hard- en software.

 
TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1:
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Solicom International gevestigd te Heythuysen (hierna te noemen : SOLICOM'), handelend onder de naam Solicom International, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing.
1.2 In geval van strijdigheid van deze voorwaarden met die van de wederpartij, nader te noemen de "GEBRUIKER", gelden deze voorwaarden.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door SOLICOM worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 In deze voorwaarden worden de rechten van de cliënt die voortvloeien uit de wet (of de verkoop-overeenkomst) gerespecteerd.

LICENTIE Artikel 2:
2.1 SOLICOM verleent aan GEBRUIKER het niet overdraagbaar noch exclusief recht tot het gebruik van een of meer, in het contract of de offerte omschreven door SOLICOM te leveren computerprogramma's en de tot die programma's behorende materialen, overeenkomstig deze voorwaarden en de offerte en de eventueel daarbij behorende bijlagen.

GEBRUIK Artikel 3:
3.1 Als gebruik van de programma's wordt beschouwd het feitelijk uitvoeren van de programma's door een computer van alle instructies of een gedeelte van de instructies.
3.2 De PC-programma's die als single user-versie worden geleverd mogen slechts op één (1) informatieverwerkend systeem tegelijkertijd worden gebruikt. De PC-programma's die als multi user-versie worden geleverd mogen op een netwerk worden gebruikt met maximaal het aantal werkplekken dat in de offerte of op de leveringsovereenkomst is aangegeven.
3.3 Het aantal handterminals dat mag worden voorzien van een HT-toepassing is maximaal het gelijk aan het aantal licenties dat voor deze toepassing is afgegeven.
3.4 Het is GEBRUIKER niet toegestaan de licentiebestanden te kopiëren, met uitzondering van het kopiëren ten behoeve van bescherming tegen vernietiging.
3.5 Het is GEBRUIKER niet toegestaan de licentiebestanden te vervreemden, te verhuren, uit te lenen danwel op welke wijze dan ook over te dragen en / of te openbaren.
3.6 GEBRUIKER is verplicht voor het toepassen van de programma's alleen computers te gebruiken die daarvoor geschikt geacht worden en voorzien zijn van de daarvoor vereiste besturingsprogramma's en eventueel ondersteunende programma's.

AUTEURSRECHTEN EN ANDERE RECHTEN Artikel 4:
4.1 GEBRUIKER erkent dat SOLICOM of diens licentiegevers auteursrecht en eigendomsrecht hebben op de programma's en de daarbij behorende documentatie. GEBRUIKER zal alle nodige maatregelen nemen ter bescherming van deze auteurs- en eigendomsrechten.
4.2 GEBRUIKER dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door SOLICOM geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
4.3 Indien het pakket computerprogramma's met toestemming van SOLICOM wordt overgedragen aan een derde, dan zullen alle kopieën en wijzigingen die van het programma zijn gemaakt, door GEBRUIKER moeten worden overgedragen aan Solicom of worden vernietigd door GEBRUIKER. GEBRUIKER behoudt dan geen enkel recht met betrekking tot de overgedragen programma's.

GARANTIE EN SERVICE Artikel 5:

Hardware
5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u SOLICOM daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
5.2 Voor geleverde hardware met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek of importeur gestelde garantiebepalingen. Voor geleverde hardware zonder fabrieksgarantie verleent SOLICOM een garantie van 3 maanden vanaf de datum van levering op het juist functioneren bij normaal gebruik. Na afloop van de garantieperiode kan een onderhoudscontract worden gesloten, waarvan de voorwaarden apart geregeld zijn.
5.3 Aansprakelijkheid voortkomende uit garantie wordt beperkt tot gratis repareren / vervangen van de defecte onderdelen, te beoordelen door SOLICOM. Deze reparaties worden uitgevoerd op een door SOLICOM te bepalen locatie. Verzending en verpakking door de GEBRUIKER naar SOLICOM vindt plaats op kosten van en voor risico van de GEBRUIKER. Verzending van SOLICOM naar de GEBRUIKER vindt plaats op kosten van en voor risico van SOLICOM.
5.3 Storingen voortkomende uit normale slijtage, onverstandig handelen, ongevallen, onverstandig of onjuist onderhoud en / of gebruik, of voortkomende uit reparaties door derden zonder schriftelijke toestemming van SOLICOM, zijn van garantie uitgesloten.
5.5 De garantie geldt vanaf het moment dat GEBRUIKER aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en voor zover de termijn van artikel 5 lid 2 nog niet is verstreken. Geschilpunten omtrent de uitvoering van de garantiebepalingen door SOLICOM ontheft de GEBRUIKER niet van verplichtingen voortvloeiende uit andere overeenkomsten aangegaan met SOLICOM.
5.6 Mogelijke klachten betreffende levering van goederen, uitgevoerde reparaties of factuurbedragen moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen, de uitgevoerde reparaties, respectievelijk de ontvangst van de factuur, schriftelijk bij SOLICOM worden ingediend. De GEBRUIKER is verplicht de klachten uitvoerig te omschrijven.
5.7 SOLICOM behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving over te gaan op andere hardware. Gedurende vier jaar nadien zal het nog mogelijk zijn voor de oudere modellen een onderhoudscontract af te sluiten.
5.8 SOLICOM zal al het mogelijke doen om levertijden na te komen en tijdig service te bieden.
5.9 Eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan SOLICOM verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds in op het moment van de aflevering aan u.

Software
5.10 GEBRUIKER heeft drie (3) maanden de tijd om de geleverde software te beoordelen op functionaliteit. Eventuele aanpassingen binnen de afgesproken functionaliteit die na deze periode worden ingediend, worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
5.11 Aansprakelijkheid voortkomende uit garantie wordt beperkt tot het gratis toezenden van de herstelde software. De werkzaamheden voortvloeiende uit de garantiebepalingen worden verricht op een door SOLICOM te bepalen locatie. Verzenden en verpakking door de GEBRUIKER naar SOLICOM vindt plaats op kosten en onder risico van GEBRUIKER. Verzenden van SOLICOM naar GEBRUIKER vindt plaats op kosten en voor risico van SOLICOM.
5.12 Storingen voortkomend uit onverstandig handelen en / of gebruik, of voortkomend uit aanpassingen door derden, zijn van garantie uitgesloten.
5.13 De garantie geldt vanaf het moment dat GEBRUIKER aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en voor zover de termijn van artikel 5 lid 10 niet is verstreken. Geschilpunten omtrent de uitvoering van de garantiebepalingen door SOLICOM ontheft de GEBRUIKER niet van verplichtingen voortvloeiende uit andere overeenkomsten aangegaan met SOLICOM.
5.14 Mogelijke klachten betreffende levering van goederen, uitgevoerde aanpassingen of factuurbedragen moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen, de uitgevoerde aanpassingen respectievelijk de ontvangst van de factuur, schriftelijk bij SOLICOM worden ingediend. De GEBRUIKER is verplicht de klachten uitvoerig te omschrijven.
5.15 SOLICOM behoudt zich, zonder voorafgaande kennisgeving, het recht voor tot het herschrijven van de software. Nieuwe releases zullen worden verstrekt tegen de op de prijslijst aangegeven prijzen. Door het afsluiten van een software-onderhoudscontract tegen de op de prijslijst aangegeven prijzen per jaar worden alle nieuwe releases zonder verdere kosten verstrekt en wordt service verleend.
5.16 Uitbreidingen van de software met nieuwe modules die een extra of aanvullende functionaliteit bieden en die afzonderlijk op de prijslijst worden vermeld, worden niet beschouwd als nieuwe releases en worden derhalve niet gratis verstrekt.
5.17 De service en support zal bestaan uit het per e-mail geven van adviezen en aanwijzingen, mits de klacht ook duidelijk geformuleerd per e-mail is aangeleverd.
5.18 SOLICOM zal redelijkerwijze alles in het werk stellen om levertijden na te komen en tijdig service te bieden.

Diensten
5.19 Op diensten als het door SOLICOM begeleiden of uitvoeren van onderzoeken voor GEBRUIKER wordt geen garantie verleend.
5.20 Mogelijke klachten betreffende de uitvoering van diensten of factuurbedragen moeten binnen 30 dagen na het leveren van de dienst respectievelijk de ontvangst van de factuur, schriftelijk bij SOLICOM worden ingediend. De GEBRUIKER is verplicht de klachten uitvoerig te beschrijven.

AANSPRAKELIJKHEID Artikel 6:
6.1 SOLICOM zal nimmer aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, hetzij direct, hetzij indirect, waaronder begrepen bedrijfs- en / of stagnatieschade, welke de GEBRUIKER mocht lijden door gebreken aan de geleverde goederen, programma's of verrichtte diensten en / of door het niet tijdig of niet volledig leveren van de goederen, programma's en / of diensten.
6.2 SOLICOM's aansprakelijkheid beperkt zich tot de verleende garanties. Onder geen omstandigheid is SOLICOM aansprakelijk voor vergoeding van schade welke het bedrag van de koopsom van de geleverde goederen, programma's of diensten te boven gaat.
6.3 SOLICOM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten, nalatigheid van personen in haar dienst of van personen die bij uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
6.4 Adviezen en gegevens met betrekking tot de organisatie of het functioneren van GEBRUIKER, de te leveren goederen / programma's, alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door SOLICOM naar beste weten verstrekt. SOLICOM is echter nimmer gehouden tot vergoeding van direct of indirect door GEBRUIKER of diens personeel geleden schade, ontstaan door SOLICOM verstrekte adviezen en / of gegevens en / of gebruiksaanwijzingen.
6.5 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en SOLICOM, dan wel tussen SOLICOM en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en SOLICOM, is SOLICOM niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door SOLICOM.
6.6 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SOLICOM ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat SOLICOM gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan SOLICOM kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.7 De door SOLICOM opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
6.8 Alle aanbiedingen van SOLICOM zijn vrijblijvend en SOLICOM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door SOLICOM. SOLICOM is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt SOLICOM dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

PRIJZEN EN BETALINGEN Artikel 7:
7.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn aangegeven in Euro, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
7.2 SOLICOM biedt meerdere betalingsmogelijkheden. U kunt uw bestelling contant, op rekening, bij vooruitbetaling of onder rembours betalen.
7.3 Licentiebestanden behorende bij Try & Buy-software worden pas verstuurd na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
7.4 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij schriftelijk, via de website, anders overeengekomen.
7.5 SOLICOM behoudt zich het recht voor in de offerte een betaling vooraf te vorderen, ter dekking van te maken initiële kosten, van maximaal 50% van het geoffreerde bedrag. De uitvoering van de opdracht zal dan aanvangen niet eerder dan na ontvangst van het vooraf te betalen bedrag.
7.6 Wanneer de vordering van SOLICOM niet contant of krachtens de getroffen overeenkomst wordt betaald, is SOLICOM gerechtigd de vordering te verhogen met de wettelijke rente, ingaande 30 dagen na factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum Wanneer GEBRUIKER na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met betalen, is SOLICOM bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het bedrag van de vordering met een minimum van Euro 150,--. SOLICOM is niet verplicht tot het bewijs dat deze kosten zijn gemaakt.
7.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door SOLICOM bent u een bedrag van Euro 50,- aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van SOLICOM.
7.8 SOLICOM heeft de keuze het recht zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten: a. bij faillissement, surseance van betaling, ontbinding, onder bewindstelling of nationalisatie van GEBRUIKER. b. bij liquidatie of tijdelijke stopzetting van het bedrijf van de GEBRUIKER. c. ingeval van beslaglegging of een dreigende beslaglegging door een schuldeiser van de GEBRUIKER. d. indien GEBRUIKER niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met SOLICOM afgesloten overeenkomst mocht voortvloeien. In dat geval is SOLICOM niet tot enige schadevergoeding of garantie gehouden, onverminderd het recht van SOLICOM tot het vorderen van GEBRUIKER van volledige vergoeding van de ten gevolge van de opschorting of de ontbinding der overeenkomst door SOLICOM geleden en nog te lijden schade, kosten en interessen.
7.9 Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is SOLICOM gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de GEBRUIKER op verzoek en ten genoegen van SOLICOM zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de GEBRUIKER de verlangde zekerheid te stellen geeft SOLICOM het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, interessen en schade.
7.10 SOLICOM behoudt de eigendom van de aan GEBRUIKER afgeleverde goederen zolang geen algehele betaling aan SOLICOM heeft plaatsgevonden en / of zolang de GEBRUIKER ook anderszins niet aan al zijn verplichtingen uit de met SOLICOM afgesloten overeenkomst heeft voldaan. De GEBRUIKER is, zolang algehele betaling aan SOLICOM niet heeft plaatsgevonden, niet gerechtigd de door SOLICOM geleverde goederen te vervreemden, tot zekerheid over te dragen of met zakelijke rechten te bezwaren.

DIVERSEN Artikel 8
8.1 Indien u aan SOLICOM schriftelijk opgave doet van een adres, is SOLICOM gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan SOLICOM schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
8.2 Wanneer door SOLICOM gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat SOLICOM deze Voorwaarden soepel toepast.
8.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met SOLICOM in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door SOLICOM vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.4 SOLICOM is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

PRIVACY Artikel 9.
9.1 SOLICOM zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en kunnen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Wij nemen gepaste maatregelen om de door u verstrekte informatie te beveiligen tegen onbevoegde toegang of publicatie.

CONTINUITEIT Artikel 10:
10.1 Indien de activiteiten van SOLICOM worden beëindigd, op welke manier dan ook, en wel binnen drie jaren na leveren van een systeem, zal SOLICOM zorgdragen voor continuïteit van de service. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan zal SOLICOM zorgdragen voor het beschikbaar stellen van de basisgegevens van de software aan de GEBRUIKER(S).

BEEINDIGING Artikel 11:
11.1 Het recht de programma's te gebruiken eindigt onmiddellijk zonder dat enige opzegging vereist is: a. bij faillissement, surseance van betaling, onder bewindstelling of nationalisatie van de GEBRUIKER. b. bij liquidatie of niet tijdelijke stopzetting van het bedrijf van de GEBRUIKER. c. ingeval van beslaglegging of dreigende beslaglegging door een schuldeiser van de GEBRUIKER. d. indien het bedrijf van de GEBRUIKER wordt overgenomen door een ander bedrijf, in welke andere vorm dan ook, voor het geval dit andere bedrijf als een concurrent van SOLICOM kan worden beschouwd met betrekking tot de software van SOLICOM. e. Indien GEBRUIKER niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke door hem uit de met SOLICOM afgesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
11.2 Indien het gebruiksrecht wordt beëindigd, is GEBRUIKER verplicht de programma's die hem ter beschikking zijn gesteld, te vernietigen en wel binnen 14 dagen na beëindiging, zonder dat de GEBRUIKER enige aanspraak kan maken op vergoeding.

TOEPASSELIJK RECHT Artikel 12:
Op de met SOLICOM gesloten overeenkomst is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de "eenvormige wet betreffende internationale koop van roerende en lichamelijke zaken" is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de met SOLICOM gesloten overeenkomsten, dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van door SOLICOM gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij SOLICOM een andere rechter mocht addiceren.


Solicom International
Aan de Bergen 16
6093 NX Heythuysen
Tel: 06 17 88 42 36
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2016 © Solicom International | algemene voorwaarden